دوره کارگاه آموزشی توجیهی

به منظوربررسی شیوه های بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه برق در چاه های آب کشاورزی  در روز های 11و 92/12/12 دو دوره کارگاه آموزشی توجیهی با حضور بیش از 160 نفر از کشاورزان محترم وبا همکاری کارشناسان محترم مدیریت توزیع برق شهرستان و استان در سالن اجتماعات ترویج این مدیریت برگزار گردید؛


 

 

در این دوره ها علاوه بر توجیه کشاورزان در خصوص عدم آبیاری در ساعات گرم روز توسط مدیرجهادکشاورزی شهرستان، پیشنهاداتی از طرف مدیریت توزیع برق داده شد که در نتیجه با عقد قرارداد کشاورز با مدیریت توزیع برق و رعایت عدم مصرف برق در ساعات پیک مصرف، هزینه برق برای ایشان مشمول 50% بخشودگی می گردد.