جلسه ستاد گیاه پزشکی شهرستان خمین

جلسه ستاد گیاه پزشکی شهرستان خمین به منظور برنامه ریزی کنترل به موقع آفات، بیماری ها و علف های هرز مزارع غلات و کلزا در تاریخ 15/12/92 و با حضور ناظرین مزارع گندم و ناظرین شبکه مراقبت بخش دولتی و خصوصی – روسای مراکز خدمات جهاد کشاورزی،  ادارات تولیدات گیاهی، ترویج و کارشناسان حفظ نباتات برگزار گردید.