تب کریمه کنگو

سمپاشی و ضدعفونی اماکن دامی و دام

 

 

در فصل بهار با اعلام بروز اولین مورد تلفات انسانی دراثر بیماری مشترک تب کریمه کنگواز طرف شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خمین، شبکه دامپزشکی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی،فرمانداری،بخشداریها و شبکه بهداشت و درمان ضمن اقدام در جهت آموزش مردم در شهر و روستا در زمینه (برخورد با این بیماری مشترک ، راه های پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی) با همکاری خود اهالی روستاها سمپاشی  و ضد عفونی جایگاه دام و خود دام  بصورت مستقیم واستفاده از حمام ضد کنه را شروع کردند و به خواست خدا اکنون شیوع این بیماری مشترک در سطح شهرستان کنترل گردیده است  در این اقدام تا کنون بیش از 1500نفرروز مستقیماًٌآموزش  داده شده اند ؛همچنین ضمن اطلاع رسانی به کلیه روستاها ،مناطق پر خطر نیز تحت کنترل درآمده اند. شبکه دامپزشکی به کلیه مردم در خرید گوشت و متعلقات(جگر ،قلوه و کله پاچه و...)توصیه میکند با توجه به انجام طرح لیبل گذاری گوشت قرمز در شهرستان علاوه بر خرید از واحدهای معتبر عرضه گوشت به ترتیب گوشت را24 و متعلقات(جگر ،قلوه و کله پاچه و...) را 48 ساعت در یخچال نگهداری کرده   وهنگام خرد کردن از دستکش استفاده نمایند.