ارسال گزارش خبر مبارزه با سن در شهرستان خمين

به اطلاع می رساند بدنبال حضور کارشناسان شبکه مراقبت  در مزارع زیر کشت غلات شهرستان ، اولین ریزش سن در تاریخ 05/01/93 به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام شد که پس از بررسی های لازم از تاریخ 23/01/93 مبارزه با سن مادر در این مزارع آغاز شد. در این راستا به منظور مبارزه آگاهانه، به موقع و همگانی، فعالیت هایی از قبیل اجرای دوره های آموزشی، آموزش انفرادی، نصب بنرو توزیع بیش از 2500 تک برگ آموزشی ترویجی بین بهره برداران  انجام شد ؛ و تا کنون در سطح 9829 هکتار از اراضی کشت غلات مبارزه با سن مادر به شرح زیر انجام شده است:

1 مبارزه در کشت گندم آبی     4170 هکتار

2 - مبارزه در کشت گندم دیم      4764 هکتار

3 - مبارزه در کشت گندم آبی     4170 هکتار