اجرای مزارع تحقیقی ترویجی و آنفارم

در سال زراعی جاری اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خمین با همکاری سازمان تحقیقات کشاورزی استان و اداره تولیدات گیاهی، با هدف انتقال یافته های جدید تحقیقاتی در شرایط زارع به بهره برداران ، به اجرای 3 مزرعه تحقیقی ترویجی در محصولات گندم آبی و پیاز با موضوعات زیر اقدام نمود:

1- مزرعه تحقیقی ترویجی گندم آبی با موضوع مقایسه رقم
2- مزرعه تحقیقی ترویجی گندم آبی با موضوع استفاده از کودهای زیستی فلاویت A و فلاويت B
3- مزرعه تحقیقی ترویجی پیاز با موضوع مقایسه رقم


 

همچنین یک مزرعه آنفارم با موضوع مقایسه ارقام در محصول گندم با استفاده از 3 رقم زارع، میهن و اروم و 5 لاین C-90-11 ، CD-90-11 ، CD-90-12 ، CD-90-7 و C-85-3 در اراضی خرمدشت اجرا نمود ، که به منظور انتقال اطلاعات بازدیدهای ترویجی ویژه کارشناسان و کشاورزان برنامه ریزی شده است.